Privacy bescherming van persoonsgegevens

Gebruik maken van deze website houdt in dat zowel de aanbieder als de gebruiker de wettelijke context errond zal eerbiedigen. Deze bladzijde beschrijft deze wettelijke context voor de site Skiwinkels.be. Indien nodig kan deze tekst, zonder voorafgaandelijke verwittiging, aangepast worden.

1. Verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die op deze website verzameld worden.
De verantwoordelijke voor de persoonsgegevens die occasioneel op deze website kunnen verzameld worden is Skiwinkels.be. Over privacy-aangelegenheden kan met Skiwinkels.be contact opgenomen worden via het volgende e-mail adres: info [at] Skiwinkels.be
De behandeling van uw persoonsgegevens door Skiwinkels.be gebeurt volledig conform de wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, o.a. de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd door de omzettingswet van 11 december 1998 en in werking getreden na de publicatie van het koninklijk besluit van van 13 februari 2001.


2. Gebruik van de vrijwillig verstrekte persoonsgegevens.
De vergaring van persoonsgegevens op Skiwinkels.be hebben als doelstelling:

• een positief gevolg te geven aan de aanvragen die door de internetgebruikers geformuleerd worden tijdens hun bezoek op de site;

• het optimaliseren van het beheer van de site en van de klantenadministratie;

• het optimaliseren van de kwaliteit van de service die aan de internetgebruikers geboden wordt;

• markststudies uitvoeren en bezoekersstatistieken opstellen.

Door deze gegevens vrijwillig te verschaffen, verleent de internetgebruiker de toelating aan Skiwinkels.be om die gegevens te gebruiken voor de hierboven beschreven doeleinden.


3. Het gebruik van persoonsgegevens voor andere doeleinden.
Het gebruik van persoonsgegevens door Skiwinkels.be om:

• de bezoeker regelmatig op de hoogte te houden van activiteiten of nieuwe diensten van Skiwinkels.be, alsook van elk nieuw aanbod van goederen of diensten die hem kunnen interesseren;

• direct marketing campagnes uit te voeren;

• de persoonsgegevens door te geven aan ondernemingen die een band onderhouden met Skiwinkels.be, zodat deze ondernemingen producten of diensten kunnen aanbieden aan de internetgebruiker, zelfs indien de maatschappelijke zetel van deze ondernemingen buiten de Europese Unie gevestigd is, is onderworpen aan de voorafgaandelijke en specifieke toestemming van de internetbezoeker d.m.v. een e-mail naar het volgende adres: info [at] Skiwinkels.be.


4. Navigatievariabelen en cookies.
Tijdens een verbinding met een site worden bepaalde gegevens, navigatievariabelen genaamd, automatisch overgemaakt aan de site door de navigatiesoftware van de internetgebruiker. Deze gegevens bevatten het TCP/IP adres (een nummer waarmee een computer op het net kan geïdentificeerd worden), merk en versie van de browser en het besturingssysteem en de laatst geraadpleegde internetpagina. Skiwinkels.be gebruikt deze gegevens om de gebruikerservaring van de bezoeker te verbeteren. Indien u dat niet wilt kunt u ervoor kiezen om geen gebruik te maken van deze website.
Skiwinkels.be gebruikt cookies. Deze "cookies" zijn kleine bestanden, afkomstig van een webserver die de bezoeker gebruikt. Zij worden op de harde schijf van zijn computer geplaatst. In dit geval onthouden de cookies gegevens waardoor de gebruiker later sneller toegang heeft tot de website en zijn bezoek vlotter verloopt. Ook het plaatsen van cookies voor het verzamelen van bezoekersstatistieken is mogelijk op deze site. Deze gegevens worden voor een beperkte periode van 1 jaar op zijn computer bewaard.
Vermits de internetgebruiker steeds de mogelijkheid heeft om de configuratie van zijn computer aan te passen om cookies te weigeren, geeft hij aan Skiwinkels.be, door het feit dat hij de site bezoekt, de toelating om zijn persoonsgegevens te verzamelen (eventueel ook via cookies) en te verwerken, dit enkel voor de doeleinden die onder punt 2. vermeld staan. Het gebruiken van persoonsgegevens voor de toepassingen beschreven onder punt 3. zijn onderworpen aan de voorafgaandelijke toelating van de betrokken persoon. Deze toelating moet naar het volgende adres verstuurd worden info [at] Skiwinkels.be.


5. De internetgebruiker heeft vat op de gegevens die op hem betrekking hebben.
De internetgebruiker heeft in het algemeen het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
De internetgebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens te raadplegen, te controleren, te verbeteren, en eventueel ook om onjuiste, onvolledige of niet relevante gegevens te laten verwijderen.
Elke aanvraag in die zin kan gericht worden via e-mail naar het volgende adres : info [at] Skiwinkels.be


6. Dringende gevallen.
Skiwinkels.be doet al het mogelijke om ongeoorloofde toegang tot de persoonsgegevens van de internetgebruikers te beletten. Daarom volgt Skiwinkels.be strikte procedures die de veiligheid bevorderen, zowel bij het verzamelen als bij het bewaren van deze gegevens.
Skiwinkels.be kan alle maatregelen nemen die nodig zijn voor een goed beheer van de website en van de informaticasystemen. Daarvoor kan zij te allen tijde toegang hebben tot alle informatie en communicaties of elk ander element die op de website en/of in het systeem opgeslagen zijn.
Skiwinkels.be kan persoonlijke informatie over internetgebruikers doorgeven op vraag van de wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief indien ze te goeder trouw van oordeel is dat het doorgeven van die inlichtingen nodig is om aan de wetten en reglementeringen te voldoen, of om de rechten of goederen van Skiwinkels.be, van de website Skiwinkels.be of van zijn gebruikers te verdedigen, of ook nog, in extreme omstandigheden, om de veiligheid te verzekeren van Skiwinkels.be of van haar klanten, van Skiwinkels.be en/of van zijn gebruikers.